ساعت 16 و 11 دقیقه و 53 ثانیه
651
جاده انتظار
خدایا نشسته ام و به مهدیت فکر می کنم
می دانم به زودی خبری در راه است
نشسته ام که از جاده انتظار مردی با یارانش بیاید تا به او ملحق شوم